İcra İflas Hukuku

AVR Hukuk Bürosu, her türlü borç ilişkisinden doğan alacağın tahsiline yönelik hukuki sürecin yürütülmesi konusunda müvekkillerine deneyimli icra departmanı ile hizmet vermektedir. Alacakların tahsiline yönelik olarak İcra ve İflas dairelerinde ilamlı, ilamsız ve kambiyo senedine dayalı takipler ile ipotek ve rehin takipleri olmak üzere tüm takip işlemlerinin yürütülmesi kapsamında borçluların mal varlıklarının tespiti, mal varlıkları üzerinde haciz tatbiki, mahcuzların satış süreci, iflas erteleme işlemleri, borçlu ile alacaklı arasında uyuşmazlığa yönelik iletişim ve uzlaşma sağlanması, icra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde borç ilişkilerine ilişkin uyuşmazlıkların çözümlenmesi konusunda hukuki destek hizmeti sağlamaktadır.AVR Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;feather Çek ve senede dayalı alacakların tahsili için, icra takibi yapılması,

feather Cari hesap ve faturaya dayalı alacakların tahsili için icra takibi yapılması,

feather Alacaklı gerçek ve tüzel kişilerin alacağını elde edebilmesi için borçlu aleyhine yapılacak iflas takibi ve buna bağlı olarak iflas davasının açılması ve takibi,

feather Alacaklı gerçek ve tüzel kişiler adına alacaklarının yasal takibi, borçlu gerçek ve tüzel kişiler aleyhinde yapılmış yasal takip işlemlerinde ise hukuksal alanların korunması, gerçek borcun belirlenmesinin sağlanması,

feather Borçlu tarafından yapılan haksız itirazların iptali için, itirazın iptali davası açılması ve dava sürecinin takibi,

feather Haksız ve mesnetsiz alacak iddiaları nedeniyle borçlu olunmadığının tespiti için menfi tespit davası açılması ve dava sürecinin takibi,

feather Finans, kredi ve leasing sözleşmelerinden doğan alacakların tahsili için, icra takibi başlatma,

feather Alacaklı ve borçlu için anlaşma zemini yaratılmasında hukuki destek verilmesi,

feather İflas davası süreci ve iflasın kapanmasına kadar geçen süre içinde tüm hukuksal alanlarının korunması, en az hasarla iflas ettirilmesi hususunda gerekli analiz çalışmalarının yapılması,

feather İflasın ertelenmesi için gerekli hukuki prosedürlerin yerine getirilmesi,

feather İflasın kapanmasına kadar geçen sürede tüm işlemlerin yasal takibi, gerçek ve tüzel kişilerin iflaslarına ilişkin tüm yasal işlemlerin takibinin yapılması,

feather Ekonomik durumu bozulan gerçek ve tüzel kişilerin mali durumlarının eski haline getirilmesi için konkordato ilan edilmesi,

feather Gerçek ve tüzel kişilerin icra ve iflas hukukundan kaynaklı bağımsız davalarının takip edilmesi ve sonuçlandırılması.