Vergi Hukuku

Vergi Hukuku, yasal sınırlar içerisinde, devlet ile gerçek ve tüzel kişiler arasındaki vergi ilişkisinden doğan karşılıklı hak ve ödevleri düzenleyen hukuk dalıdır. Vergi hukuku tanımı gereği, vergilendirme işlemlerindeki tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin şekil ve şartlarını belirlemekle birlikte, idarenin bu şekil ve şartların dışına çıkması nedeniyle oluşan vergi uyuşmazlıklarındaki çözüm yollarını da içermektedir. Ayrıca, vergi uygulamaları nedeniyle vergi idaresi ile mükellef veya vergi sorumluları arasında çıkan uyuşmazlıkları da konu edinir. Bu konular, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda düzenlenmiştir.

AVR Hukuk Bürosu bireylerin idare karşısında hiçbir şekilde hak kaybı yaşamaması için hukuki ilkeler ışığında idareye karşı bireylerin haklarının korunması saikiyle hareket ederek, idarenin hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerine karşı gerekli başvurularda bulunma ve bu başvurulara ilişkin yasal süreçlerin takibi noktalarında müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır. Hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerin iptali istemli dava yoluna gidilmesi ve davaların takibi, idareye karşı yürütülen tam yargı davaları, idari sözleşmelerde doğan uyuşmazlıkların çözümü ağırlıklı olarak yürüttüğümüz alanlardır.


featherHer türlü idari başvuru ve itirazların yapılması

featherİdari yolların tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi

featherDava takibi ve uyuşmazlıkların çözümü

featherGümrük mevzuatından ve diğer idari cezalar ile vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerin çözümü

featherGerçek ve tüzel kişilerin vergiye ilişkin küçük büyük ihtilaflarının çözümü için sonuç alma,

featherGelir idareleri, vergi daireleri ve gümrük idaresi tarafından yapılan resen tahakkuk ve kesilen usulsüzlük cezalarının iptali için dava açılması ve dava sürecinin takibi,

featherVergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay da bulunan davalarda teknik ve hukuki destek sağlanması ve çözüm üretilmesi,

featherTahakkuk ettirilen vergiler, dayanaksız ödeme emirleri, vergi ziyaı ve usulsüzlük cezaları gibi vergi uyuşmazlıklarının giderilmesi için idare nezdinde uzlaşmaya başvurma,

featherVergi Daireleri nezdinde, vergi yapılandırma süreçleri için başvuru yapılması ve takibi,

featherVergi ihtilaflarına ilişkin mukteza sürecinde teknik ve hukuki destek verilmesi,

featherGelir idareleri, vergi daireleri ve gümrük idaresi tarafından yapılan resen tahakkuk ve kesilen usulsüzlük cezalarına ilişkin yol gösterme, temsil etme, ortaya çıkan vergi hukuku cezalarının uzlaşmayla çözülmesinin sağlanması,

featherŞirketlerin vergisel yönden yeniden yapılandırılması, uzlaşma konusunda vergi danışmanlığı yapma,

featherİdari makamlardan özelge ve görüş alınması,

featherUluslararası ve yurt içi vergi planlaması konularında ve vergi hukuku uygulamalarında danışmanlık verme: İç denetim ve inceleme aşamalarına yönelik destek, mevzuata uyum çalışmaları ve peşin fiyatlandırma anlaşmalarının yapılmasının sağlanması,